Eko-info centrum Ostrava

environmentálně-sociální spolek s důrazem na respekt k lidem i přírodě  

environmental-social association with an focus on respect for people and nature

EICO je zapsaným spolkem (dříve občanské sdružení) a bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004 rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. I přes Ostravu v názvu působíme v rámci celého Moravskoslezského kraje.

EICO is an association founded in 1999 with the main objectives of environmental protection and sustainable development. The original activities were expanded in 2004 to include social and community work. Despite the city of Ostrava in the name, we operate throughout the Moravian-Silesian Region.

Účastníme se pravidelně akcí typu Den Země, Ekopouť v rámci festivalu Ekofilm, provozujeme mobilní Férovou kavárnu s prodejem fair trade výrobků, pořádáme ekovýchovné pobyty (víkendy, tábory) pro děti, mládež i celou rodinu, umisťujeme komunitní kompostéry a šíříme osvětu v environmentální oblasti.

We regularly participate in events such as Earth Day, Ecocouture within the Ekofilm festival, we run a mobile Fair Café selling fair trade products, we organize eco-educational retreats (weekends, summer camps) for children, youth and the whole family, we place community composters and disseminate environmental awareness.

Pořádáme benefiční prezentaci NNO z Ostravska "Advent plný andělů" spojenou se získáváním financí na provoz jednotlivých organizací, jako partner Statutárního města Ostrava spolupořádáme přehlídku sociálních služeb „Lidé lidem“.

We organize a fundraising presentation of NGOs from Ostrava region "Advent full of angels" connected with raising funds for the operation of individual organizations, as a partner of the Statutory City of Ostrava we co-organize a showcase of social services "People to People".

Experti EICO dlouhodobě pracují také v oblasti genderové rovnosti, pořádají motivační semináře pro ženy po rodičovské dovolené, vytvářejí metodiky kurzů a lektorují semináře s genderovou tématikou, zpracovávají plány prosazování rovných příležitostí a genderové audity, zabývají se koučinkem a mediací.

EICO experts have also been working in the field of gender equality for a long time, organizing motivational seminars for women after parental leave, creating course methodologies and lecturing seminars on gender issues, developing plans for promoting equal opportunities and gender audits, coaching and mediation.

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti, protože se společensky odpovědní cítíme, společensky odpovědně konáme a vnímáme naši práci jako závazek nejen vůči svým zaměstnancům, klientům či partnerům, ale i vůči místní komunitě a společnosti jako celku. V roce 2009 EICO získalo ocenění Společnost přátelská rodině.

We are members of the Social Responsibility Association because we feel socially responsible, act socially responsible and see our work as a commitment not only to our employees, clients or partners, but also to the local community and society as a whole. In 2009, EICO received the Family Friendly Company award.