Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských center v MSK

Hlavním cílem projektu je pomocí komunitního kompostování přiblížit občanům Moravskoslezského kraje možnosti a důležitost separace biologicky rozložitelných odpadů z domácností (dále bioodpad), umožnit občanům ve vybraných lokalitách tento druh odpadu efektivně třídit a pomocí zapojení mateřských center zajistit možnost snadnějšího opakování projektu v dalších místech Moravskoslezského kraje, resp. České republiky.  

K naplnění hlavního cíle projektu povedou následující aktivity: Oslovení a výběr pěti spolupracujících mateřských center. Podkladem pro oslovení potenciálních spolupracujících center budou informace Sítě mateřských center, s níž EICO dlouhodobě spolupracuje. Základem pro výběr bude především zájem zapojit se do projektu. Proškolení personálu zapojených mateřských center. Spolupracující mateřská centra budou navštívena pracovníkem EICO a blíže obeznámena s podrobnostmi týkající se instalace komunitního kompostéru a jeho provozu. Vytvoření a distribuce informačních letáků, kdy vzniknou dva typy informačních materiálů informující o problematice biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácností a o tom, jak a co lze kompostovat ve zřízeném komunitním kompostéru. Informační setkání s veřejností. Přednáška a debata s občany o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z domácností. Nákup komunitního kompostéru a příslušenství. Kompostovací box pro každou lokalitu bude zakoupen u občanského sdružení Ekodomov, které se zabývá problematikou bioodpadu a kompostování v podmínkách ČR. Instalace komunitního kompostéru proběhne ve spolupráci s dobrovolníky jednotlivých MC. Slavnostní zahájení provozu komunitního kompostéru. Součástí zahájení bude krátká přednáška o provozu komunitního kompostéru. Běžný provoz komunitního kompostéru. Za bezproblémový chod komunitního kompostování budou zodpovídat jednotlivá mateřská centra pod metodickým vedením EICO. Tvorba metodiky. Na základě předchozích zkušeností realizátora i na základě zkušeností získaných při instalaci a provozu komunitního kompostéru v pěti zapojených mateřských centrech bude zpracován manuál „Komunitní kompostování v mateřských centrech“. Závěrečné setkání. Náplní setkání bude zhodnocení projektu ze strany realizátora a zapojených mateřských center, debata o problémech, na které jsme v jednotlivých lokalitách narazili, zhodnocení přínosů.   

V projektu bude zapojeno 5 partnerů - Mateřská centra Moravskoslezského kraje.

Doba realizace projektu: leden 2011 - červen 2012.   


Aktuality

- květen 2012: Srdečně Vás zveme na setkání u příležitosti slavnostního ukončení projektu , které se uskuteční v pátek 8. června 2012 od 10 h v MŠ Čs. exilu 670, Ostrava-Poruba. Náplní setkání bude zhodnocení projektu ze strany realizátora a zapojených mateřských center, debata o problémech, na které jsme v jednotlivých lokalitách narazili, zhodnocení přínosů. Závěrečné setkání však nebude sloužit pouze pro interní debatu o výsledcích projektu, ale bude také (a především) plnit osvětovou funkci pro další mateřská centra, pro která se realizovaný projekt stane příkladem dobré praxe. V rámci závěrečného setkání bude představen a distribuován manuál „Komunitní kompostování v mateřských centrech“. Pozvánka ke stažení zde.

- prosinec 2011: Uplynulo další čtvrtletí a my si v následujících řádcích připomeneme, co nového se od září 2011 v projektu událo.  V říjnu bylo realizováno „Zahájeni komunitního kompostování“ v Rodinném centru Majáček, jemuž předcházela akce pro veřejnost „Informační setkání zájemců o komunitní kompostování“ a akce neveřejná, kterou byla „Instalace komunitního kompostéru“. Slavnostnímu zahájení komunitního kompostování a prvnímu vhození bioodpadu v podobě dortu přihlížela řada návštěvníků centra, ale také občané z blízkého okolí. Zájemcům o projekt byla touto akcí nabídnuta první možnost zapojit se do projektu. Ač řada návštěvníků centra a občanů tuto nabídku využila, volná místa pro separaci bioodpadu formou komunitního kompostování v RC Majáček ještě stále jsou. V Mateřském centru Klubíčko byla v uplynulém období sepsána smlouva o výpůjčce pozemku. Vzhledem k nečekaným událostem, které v centru nastaly, se až počátkem měsíce ledna dostáváme ke komunikaci s centrem ohledně výběru termínů akcí „Informativní setkání s veřejností, Instalace komunitního kompostéru a Zahájení komunitního kompostování.“ Jedním z faktů zdržení projektu je i mj. čekání na výrobu a dopravu kompostéru. V Bruntále, kde je partnerem projektu Mateřské a rodinné centrum Skřítci, čekáme na schválení žádosti o výpůjčku pozemku a následný podpis smlouvy. Nutno dodat, že zdlouhavý proces schvalování výpůjčky zapříčinil více než čtvrtroční časovou prodlevu, s níž se budou veškeré akce spojené s komunitním kompostováním realizovat. V Klubu maminek Broučci, Frýdek-Místek, došlo k změně sídla na Farní 1, 738 01 Frýdek-Místek, nicméně kompostér stojí stále na původní adrese tj. Sv. Čecha 170, 738 01 Frýdek-Místek. Zájemci o komunitní kompostování mají v Klubu maminek Broučci otevřené dveře. Komunitní kompostování v Mateřském centru Krteček v Porubě až na občasný boj s místními vandaly, kteří kompostér poškozují, probíhá v pořádku. I zde mají zájemci o kompostování ještě možnost zapojit se do projektu.  

- září 2011:  K výše zmiňovanému období máme z databáze mateřských center vybráno pět spolupracujících organizací, kterými jsou Klub maminek Broučci ve Frýdku-Místku, Mateřské centrum Krteček v Ostravě-Porubě, Rodinné centrum Majáček v Havířově, Mateřské a rodinné centrum Skřítci v Bruntále a Mateřské centrum Klubíčko ve Frenštátě p. R. U dvou z nich, tj. Klub maminek Broučci a Mateřské centrum Krteček, již proběhly veškeré akce předcházející spuštění provozu komunitního kompostéru, a to Instalace kompostéru, Informační setkání zájemců o projekt a následně i Zahájení komunitního kompostování. Organizacím byly předány veškeré podpůrné materiály a pomůcky sloužící k plnému zabezpečení chodu kompostování, které rovněž vznikly v rámci realizace projektu. Přestože jsou tyto kompostéry již v plném provozu, databáze účastníků projektu ještě stále není naplněna. Třetím centrem, kde budou během října realizovány akce Instalace komunitního kompostéru, Informační setkání zájemců o projekt a Zahájení provozu komunitního kompostéru, je Rodinné centrum Majáček. I toto centrum, stejně jako všechna ostatní centra, bude vybaveno veškerým podpůrným materiálem, ať už se jedná o propagační a informační letáky, literaturu a v neposlední řadě nářadí na samotné obhospodařování kompostéru. Spolupráce s Mateřským a rodinným centrem Skřítci je momentálně ve fázi očekávání rozhodnutí Rady města Bruntál o vypůjčce pozemku k umístění komunitního kompostéru. S mateřským centrem Klubíčko v tomto období komunikujeme ohledně výběru termínů realizací zmiňovaných akcí, jenž vedou k spuštění provozu kompostéru u každého z center. Předpokládané zahájení provozu komunitních kompostérů v Bruntále a Frenštátě p. R. odhadujeme na přelom měsíce října až konec listopadu.          


V případě Vašeho zájmu zapojit se do projektu, kontaktujte nás, nebo konkrétní centra:

Klub maminek Broučci, Farní 1, 738 01 Frýdek-Místek, Umístění kompostéru: Sv. Čecha 170, 738 01 Frýdek-Místek; tel.: 737 410 114; e-mail.: kmbroucci@kmbroucci.cz 

Mateřské centrum Krteček, J. Valčíka 4411/2, 708 00 Ostrava-Poruba; tel.: 737 029 048; e-mail.: mckrtecek@volny.cz

Mateřské centrum Krteček, J. Valčíka 4411/2, 708 00 Ostrava-Poruba; tel.: 737 029 048; e-mail.: mckrtecek@volny.cz

Rodinné centrum Majáček, Komunardů 985/8, Havířov-Město; tel.: 734 369 142; e-mail.: mc.majacek@centrum.cz

Mateřské a rodinné centrum Skřítci, Jesenická 1284/10, 792 01 Bruntál; tel.: 777 065 102; e-mail.: mcskritci@seznam.cz

Mateřské centrum Klubíčko, Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm; tel.: 736 668 673; e-mail.: klubicko.frenstat@caritas.cz 

Fotogalerie projektu zde