Informace pro dárce / Donor information

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes www.givt.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz, booking.com nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! 

Tady naleznete více informací a zde profil naší organizace na GIVT.

Za Vaši podporu Vám předem děkujeme! 

Thank you in advance for your support!

Eko-info centrum Ostrava (EICO) je nevládní nezisková organizace (NNO), hlavním měřítkem tedy není zisk jako u komerčních firem, ale snaha naplňovat konkrétní poslání organizace a řešit konkrétní problémy společnosti. / Eko-info centrum Ostrava (EICO) is a non-governmental non-profit organization (NGO), so the main criterion is not profit as in the case of commercial companies, but the effort to fulfill the specific mission of the organization and solve specific problems of society.
NNO získávají finance na svou činnost jednak interně (členské příspěvky, prodej vlastních produktů a služeb) nebo externě (veřejné sbírky, dary jednotlivců a firem, granty, dotace). Obecně má většina neziskových organizací problémy se zajištěním dostatečných zdrojů na svou činnost, které jsou v současné době znásobeny tím, že zahraniční nadace z České republiky jako stabilní demokracie odcházejí dále na východ. Neziskové organizace se tak ocitají v přelomovém období, které některé z nich nemusí přežít. / NGOs raise funds for their activities internally (membership fees, sales of their own products and services) or externally (public collections, donations from individuals and companies, grants, subsidies). In general, most NGOs have problems with securing sufficient resources for their activities, which are currently compounded by the fact that foreign foundations are leaving the Czech Republic as a stable democracy further east. NGOs thus find themselves in a transition period that some of them may not survive.
Pokud chcete svým finančním příspěvkem podpořit naši činnost, můžete svůj dar poukázat ve prospěch našeho transparentního účtu 231208036/5500 (Raiffeisenbank).  Dárcům nad 1 000,- Kč automaticky posíláme potvrzení pro snížení daňového základu. Pokud přispějete převodem z účtu, dejte nám prosím vědět Vaši adresu, aby jsme Vám mohli zaslat děkovný certifikát. Můžete tak učinit mailem na info@eico.cz nebo poštou na adresu: / If you want to support our activities with your financial contribution, you can make your donation to our transparent account 231208036/5500 (Raiffeisenbank).  For donors over CZK 1,000, we automatically send a receipt to reduce the tax base. If you donate by bank transfer, please let us know your postal address so that we can send you a thank you certificate. You can do this by email to info@eico.cz or by post to:
Eko-info centrum Ostrava
Brandlova 6
702 00 Ostrava, Česká republika

Jaká částka je vhodná jako dar? / What amount is suitable as a donation?

Obecně lze říci, že pokud máte zájem pomáhat dlouhodobě, je nejvhodnější pro Vás i pro OS EICO zadat trvalý příkaz na pravidelnou měsíční platbu z Vašeho účtu placením stálé částky, např. 50, 100, případně více korun. Pokud nás chcete podpořit jednorázově, je vhodnější darovat částku v řádu stokorun, případně dle Vašich možností i více. Jakýkoli Váš dar je pro nás přínosem. Přínosem pro Vás může být nejen to, že si uděláte radost podporou dobré věci, ale i to, že si dar odepíšete ze základu daně:

In general, if you are interested in helping in the long term, it is best for you and EICO to set up a standing order for a regular monthly payment from your account by paying a fixed amount, e.g. 5, 10 or more euros. If you want to support us on a one-off basis, it is preferable to donate an amount in the tens of euros, or more depending on your means. Any donation you make is beneficial for us. You can benefit not only by making yourself happy by supporting a good cause, but also by deducting the donation from your tax base.

Dary a možnost snížení základu daně z příjmu dle §20, odst. 8 zákona o dani z příjmů právnických osob

  • - hodnota daru musí činit alespoň 2000,- Kč
  • - v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého dle §34 zákona. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání dle §15, odst. 8 zákona o dani z příjmů fyzických osob
  • - hodnota daru, která přesáhne 2 % ze základu daně.

Za Vaši pomoc Vám velmi DĚKUJEME! / THANK YOU very much for your help!

Ing. Ivana Mariánková
předsedkyně EICO / Chairman