Podpora environmentálně šetrné činnosti mateřských center v MSK a ZLK

  

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

Projekt Sítě mateřských center a jeho partnera, občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO), jehož hlavním cílem je podpořit environmentálně šetrnější provoz vybraných mateřských center v Moravskoslezském a Zlínském kraji pomocí organizačních a technických opatření snižujících negativní vlivy jejich činnosti na životní prostředí.

Cílem projektu je pomoci devíti vybraným mateřským centrům udělat svůj provoz šetrnější k životnímu prostředí. V jeho průběhu budou pro každé zúčastněné mateřské centrum na míru navrhnuta organizační a technická opatření snižující případné negativní vlivy jejich činnosti na životní prostředí a část technických opatření bude možno uhradit z rozpočtu projektu. Zapojená mateřská centra se díky projektu mohou stát pozitivním příkladem pro následné rozšíření této myšlenky a uvedeného postupu i na další regiony v České republice.  

Návštěvníci mateřských center – rodiče malých dětí a těhotné ženy vnímavější k problematice ochrany životního prostředí a šetrné spotřeby.  Projekt využije toho, že klienti mateřských center  – rodiče malých dětí a těhotné ženy a jejich partneři – bývají často vnímavější k problematice ochrany životního prostřed a šetrné spotřeby.  Začínají tyto otázky řešit, neboť zpravidla úzce souvisejí s dopady na lidské zdraví – zdraví dětí i dospělých. Projekt je také zaměřen na pracovníky mateřských center, kterým projektové aktivity umožní zvýšení vlastních kompetencí nejen v oblasti životního prostředí.  

V rámci projektu budou organizovány semináře s environmentální tématikou pro zástupce zúčastněných center, jejichž cílem bude projednat stávající provoz center, jeho dopady na životní prostředí a hledat způsoby řešení environmentálně příznivějšího provozu. Při řešení projektu budou použity také zkušenosti získané z pilotních projektů v letech 2007-2008 i na základě navázaného kontaktu s obdobnými zařízeními v  Norsku (dozorské země programu).  

Projekt byl zahájen v červnu 2008 a potrvá 18 měsíců.  Tento projekt administruje Nadace rozvoje občanské společnosti a je financován z Blokového grantu pro NNO Finanční mechanismy EHP/Norska.