Naše služby / Our services

Rádi Vám připravíme program podle Vašich požadavků "na míru" nebo si vyberte z níže nabízených modulů. Na Vaše mailové, písemné nebo telefonické dotazy ochotně odpovíme. Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte nás! Těšíme se na naši jistě zajímavou, oboustranně přínosnou spolupráci.

We will be happy to prepare a tailor-made programme according to your requirements or choose from the modules offered below. We will gladly answer your e-mail, written or telephone questions. If you are interested in our offer, do not hesitate to contact us! We are looking forward to our surely interesting, mutually beneficial cooperation.

Víkendové pobyty pro rodiče (prarodiče) s dětmi / Weekend retreats for parents (grandparents) with children:

Od října 2005 realizujeme cyklus víkendů k posílení rodinných pout a mezigeneračních vztahů při společné práci a společných prožitcích. Jedná se o celoroční program v rámci projektu Český rok - Čtvero ročních období pro poznání zákonitostí běžícího času v přírodě: tvořivé rukodělné činnosti vhodné pro dané období, pozorování měnící se přírody, vhodná přirozená strava a bylinky na základě přírodních rytmů a potřeb těla, zkušenosti předků - lidové pranostiky, říkadla a písničky pro každý měsíc v roce. Vše probíhá formou interaktivních, pohybových a výtvarných her. Chceme dokázat, že spolupráce rodičů s dětmi může být zábavná pro všechny. Cílem pobytu je také vracet se k tradicím a zvyklostem předků, které postupně z našeho života mizí.

Since October 2005, we have been running a series of weekends to strengthen family bonds and intergenerational relationships while working and experiencing together. This is a year-round programme within the framework of the Czech Year - Four Seasons project to learn about the laws of time in nature: creative handicraft activities suitable for the season, observation of changing nature, appropriate natural food and herbs based on natural rhythms and body needs, ancestral experiences - folk proverbs, rhymes and songs for each month of the year. Everything is done in the form of interactive, motion and art games. We want to prove that cooperation between parents and children can be fun for everyone. The aim of the retreat is also to return to the traditions and customs of our ancestors, which are gradually disappearing from our lives. 

Víkendové pobyty pro Vaše zaměstnance s rodinami / Weekend retreats for your employees with their families:

Zajímavá forma nepeněžní motivace zaměstnanců, jejímž sdělením je "Myslíme na Vás, víme, že během roku své práci hodně dáváte, proto bychom Vám rádi tuto snahu oplatili". Možnost sdílené úhrady nákladů zaměstnanci nebo zcela hrazeno zaměstnavatelem. Připravíme Vám komponovaný program prožitkového charakteru pro dospělé i děti, vždyť není to jen Komenským, že Češi si rádi hrají! Společně strávené chvíle příznivě ovlivní rodinnou pohodu Vašich zaměstnanců a umožní jim zdravě balancovat mezi pracovním a osobním životem. Je známo, že uspokojení v soukromé sféře zlepšuje vlastní přínos v zaměstnání a poznání rodinných příslušníků kolegů vede ke stmelení kolektivu.

Pobytové programy pro pracovní kolektivy / Residential programmes for work teams:

Společný neformální zážitek a netradiční aktivity dokáží pozitivně vyladit vnímání zaměstnavatele, zvýšit motivaci a nastartovat rozvoj nenucených vazeb. Program je založen na promyšlené kombinaci různých typů interaktivních činností s vhodným zastoupením kreativních a outdoor aktivit, jejichž náročnost odpovídá cílům pobytu, možnostem skupiny a samozřejmě aktuálním podmínkám. Následná zobecnění pak směřují k připomenutí obecných principů týmové spolupráce, komunikace a k hledání paralel mezi čerstvou zkušeností a každodenní pracovní praxí. Teambuildingový efekt přichází spontánně, jako produkt pozitivních emocí a společných prožitků.

Shared informal experiences and non-traditional activities can positively tune employer perceptions, increase motivation and kick-start the development of casual bonds. The programme is based on a thoughtful combination of different types of interactive activities with an appropriate representation of creative and outdoor activities, the difficulty of which corresponds to the objectives of the stay, the possibilities of the group and, of course, the current conditions. Subsequent generalizations are aimed at reminding the general principles of teamwork, communication and finding parallels between fresh experience and everyday work practice. The team building effect comes spontaneously, as a product of positive emotions and shared experiences.

Pobyty v přírodě pro děti / Outdoor activities for children:

Připravujeme jedno i vícedenní pobyty pro děti (školní výlety, školy v přírodě, tábory) v Beskydech a Jeseníkách vždy s přírodní tématikou a možností kontaktu se zvířaty ve spolupráci s místními ekofarmáři.

We prepare one- and multi-day stays for children (school trips, outdoor schools, camps) in the Beskydy and Jeseníky Mountains, always with a nature theme and the possibility of contact with animals in cooperation with local eco-farmers.